News Update
News in Asia

กสม.จี้ปล่อยแกนนำค้านโรงไฟฟ้า ยันกิจกรรมอยู่ในกรอบรธน.

    Home  /  news  /  กสม.จี้ปล่อยแกนนำค้านโรงไฟฟ้า ยันกิจกรรมอยู่ในกรอบรธน.

กสม.จี้ปล่อยแกนนำค้านโรงไฟฟ้า ยันกิจกรรมอยู่ในกรอบรธน.

กสม.ร่อนแถลงการณ์ จี้ปล่อยแกนนำค้านโรงไฟฟ้า ยันการจัดกิจกรรมยังอยู่ในของเขตที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง  แนะนายกฯเปิดโอกาสให้พบ-รับฟังความเห็น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ได้ออกแถลงการณ์ กรณีการสลายชุมนุมและจับกุมกลุ่มแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา โดยระบุว่า กสม.ขอแสดงความเป็นห่วงต่อกรณีดังกล่าว

จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี โดยเคารพและยึดมั่นต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดย กสม.เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งมีข้อท้วงติงว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี แต่จะขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ซึ่ง กสม. ได้ดำเนินการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน เบื้องต้นพบมีปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจกับประชาชน อย่างไรก็ตามกสม.เห็นว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตของการใช้สิทธิในการแสดงความเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอย่างสงบตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม

กสม. จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทบทวนการแจ้งข้อกล่าวหา แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และดำเนินการทางกฎหมายอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และนายกฯควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อห่วงใยและข้อเสนอในการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนต่อรัฐบาลโดยสงบและปราศจากการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้ กสม.ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานเจ้าของโครงการยึดมั่นในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภายใต้หลักการ เคารพ คุ้มครอง และเยียวยา รวมทั้งคำประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ย.  เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการด้วย โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Author | admin Comments | Comments Off on กสม.จี้ปล่อยแกนนำค้านโรงไฟฟ้า ยันกิจกรรมอยู่ในกรอบรธน. Date | November 28, 2017

categories & tags

In news