News Update
News in Asia

ซึ่งรวมถึง’วัฒนธรรม’ และ ‘วิถีชีวิต’

    Home  /  travel news  /  ซึ่งรวมถึง’วัฒนธรรม’ และ ‘วิถีชีวิต’

ซึ่งรวมถึง’วัฒนธรรม’ และ ‘วิถีชีวิต’

จังหวัดเชียงรายทุกแห่งรวมกันเป็นหนึ่งในห้าผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดของ บริษัท Amazing Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ซึ่งรวมถึง’วัฒนธรรม’ และ ‘วิถีชีวิต’ เชียงแสนเป็นที่รู้จักจากจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของ ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ ซึ่งเป็นพรมแดนของไทยลาวและพม่าพบปะกัน

มีจุดชมวิวสองมุมที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกได้ คนแรกที่มาจากเนินเขาวัดพระธาตุผาขาวและคนที่สองลงมาจากเนินเขา ทั้งสองมีป้ายบอกทางอย่างเป็นทางการสำหรับการถ่ายภาพเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

Author | admin Comments | Comments Off on ซึ่งรวมถึง’วัฒนธรรม’ และ ‘วิถีชีวิต’ Date | June 28, 2018

categories & tags