News Update
News in Asia

นายกฯ ใช้ ม.44 พักชำระหนี้ อุ้มทีวีดิจิทัล

    Home  /  news  /  นายกฯ ใช้ ม.44 พักชำระหนี้ อุ้มทีวีดิจิทัล

นายกฯ ใช้ ม.44 พักชำระหนี้ อุ้มทีวีดิจิทัล

ในที่สุด วันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช.ตัดสินใจใช้มาตรา 44 พักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแล้ว

โดยผู้รับใบอนุญาตรายใดที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดที่เหลือได้ ให้ทำหนังสือแจ้งไปที่ กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับใช้
สาระสำคัญตามคำสั่งนี้ มีทั้งหมด 4 ข้อ คือ

1.ระยะเวลาการพักชำระค่าธรรมเนียมฯ จะต้องไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช.
2.ในระหว่างเวลาพักชำระค่าธรรมเนียมฯ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด
3.ให้ กสทช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายฯ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่า เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้
4.เปิดโอกาสให้มีการโอนกิจการได้ แต่ต้องไม่ให้ต่างชาติเป็นเจ้าของ

นอกจากนี้ คสช.จะออกคำสั่ง ม.44 ระงับกระบวนการสรรหา กสทช.ไว้ก่อนจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาได้ โดยในระหว่างนี้ ให้กสทช.ชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไป

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3

Author | admin Comments | Comments Off on นายกฯ ใช้ ม.44 พักชำระหนี้ อุ้มทีวีดิจิทัล Date | April 25, 2018

categories & tags

In news